Een Aquariusvisie op migraine: spirituele oorzaken en oplossingen

Migraine en andere vormen van zware hoofdpijn nemen hand over hand toe. Hieraan liggen diverse spirituele oorzaken ten grondslag. Alsof er al niet genoeg 'oude' , reeds bekende spirituele oorzaken waren om een migraineaanval te krijgen, zijn daar, door de tijd waarin we leven, ook nog eens extra spirituele oorzaken bijgekomen! Migraine geeft ons dus een belangrijk signaal en de oorzaken voor jezelf onderzoeken, zou weleens verlichting kunnen even aan deze toch wel hele nare kwaal, die zovelen velt....

Migraine is een syndroom. Dat wil zeggen dat er meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Deze oorzaken vormen samen het recept voor het ontstaan van een migraineaanval. Deze aanval ontstaat als het kosmisch doorstromingschakra geblokkeerd raakt, waardoor de kosmische doorstroming stagneert.

Het kosmisch doorstromingschakra is het 8e chakra en te vinden in de nek (zie afbeelding). Het is de zetel van de ziel, de zielenakasha. Wanneer de zielenakasha geblokkeerd raakt, blokkeert de doorstroming van de zielenimpuls. De ziel kan zich dan niet meer goed uitdrukken en kan geen leiding meer geven aan de mens. Kortweg zouden we kunnen zeggen dat migraine te maken heeft met het niet goed doorstromen van onze zielenimpuls, waardoor we geen kosmisch houvast in het leven meer hebben. 

'Oude' spirituele oorzaken van migraine

Tot niet zo lang geleden ontstond migraine vooral bij mensen die erg analytisch waren ingesteld en daardoor teveel in de greep van het verstand raakten. Het verstand regeerde hun leven ten koste van de doorstroming van de impulsen van de ziel. De kosmische balans, die door de ziel bewaakt wordt, raakte daardoor uit evenwicht. Deze disharmonie in de energiebalans van de mens maakte dat het kosmisch doorstromingschakra geblokkeerd raakte, waardoor de energie in het hoofd een overdruk veroorzaakte en de migraineaanval geboren werd.

Een andere oorzaak van migraine die gaandeweg onderkend werd, was dat – aangewakkerd door het verstandelijke redeneren van de mens – te sterk werd vastgehouden aan de persoonlijkheidscontrole. Het ego wilde het leven teveel onder controle houden, het zat als een bok op de haverkist! Alles werd ook geanalyseerd, want niets werd aan het toeval overgelaten. Er was geen ruimte voor inspiratie en dus ook niet voor de doorstroming van de impulsen van de ziel. Het kosmisch doorstromingschakra raakte hierdoor geblokkeerd, de energiebalans verstoord en de migraineaanval werd geboren. 

Migraine in het Aquariustijdperk

Nu we in het Aquariustijdperk leven zijn er meerdere oorzaken voor migraine bijgekomen. De druk op ons wordt als het ware opgevoerd; migraine neemt dus inderdaad hand over hand toe. Het is daarom raadzaam om ook de Aquariusoorzaken van migraine eens onder de loep te nemen, om te begrijpen waardoor een mens die regelmatig migraine heeft (meestal onbewust) tegen de Aquariusregels van het leven ‘zondigt’. 

1. De invloed van het perpetuum mobile

Onder invloed van de drijfkracht van de evolutie, het perpetuum mobile van opgang en groei, wordt door de invloed van het Aquariustijdperk ons bewustzijn elke dag een klein beetje verder geopend. Het perpetuum mobile stimuleert niet langer de groei van het brein, maar stimuleert de groei van het bewustzijn. Het is nu op het bewustzijn gericht. Dit is een geweldige steun voor de mens die bewust wil worden en de diepere zin van het leven wil begrijpen. Hij zal de nieuwe Aquariusimpuls maar al te graag verwelkomen. Het bewust worden wordt daardoor immers gemakkelijker!

Heel anders ligt dit voor de op de materie gerichte mens, het merendeel van de mensheid. Leven in de materie is uiteraard de bedoeling maar in de ban van de materie komen of je alleen maar met de materie identificeren is van een andere orde. Verslavingen, burn-out, stress, overspannenheid en ook migraineaanvallen liggen dan op de loer. Want eenmaal in de greep van de materie, kunnen de impulsen van de ziel niet meer goed door dringen. Maar ook de kosmische impuls van het leven: de Aquariusimpuls die het perpetuum mobile brengt, wordt tegengehouden. Migraineaanvallen zullen daardoor beslist hand over hand toenemen! Sterker nog: Het verstoken raken van de Aquariusimpuls, het niet goed kunnen laten doorstromen van de drijfkracht van de evolutie, wordt de hoofdoorzaak van migraine in de komende decenia! 

2. De Aquariusimpuls, de oproep van de Geest

Door de lange weg van involutie heeft de mens steeds meer het contact met de Bron verloren en met zijn Oorspronkelijk Menszijn, het godzijn in hemzelf. Nu we in het Aquariustijdperk leven, zal dit contact echter hersteld worden. Het perpetuum mobile stimuleert niet voor niets ons bewustzijn elke dag! De Bron wil incarneren in de mens en deze mag de werkzaamheid van de Bron in hemzelf herkennen. Hij mag inzien dat hij naast mens ook God is en dat daarom de incarnatie van de Geest Gods voor hem een levensessentie is. Zijn godzijn zal steeds meer om voorrang vragen, zodat hij als een God leert leven en handelen.

De symbiose van mens en God wil in ons gerealiseerd worden. Dit betekent dat de Geest zich – via onze ziel – toegang tot ons wil verschaffen. Door middel van het perpetuum mobile klopt de Geest bij de mens aan, zodat deze zijn goddelijke afkomst bewust kan worden en de God in hem tot realisatie kan brengen.

De mens zal mogen inzien dat geluk in de materie genieten heet, maar dat geluk vooral ligt in het beleven van de diepe aanraking van de Geest, die vervulling brengt. De bevrediging die de materie geeft, zal steeds verder verbleken bij de vervulling die de Geest schenkt. Materiële gebondenheden zullen daardoor aan kracht inboeten en de Geest zal in het leven steeds meer voorop komen te staan.

Er zal een cultuuromslag moeten worden gemaakt, willen wij de materie met zijn zuigkracht los kunnen laten. Wij zullen dan ook onze bevestigingsrace met zijn hooggespannen verwachtingspatronen mogen bijstellen en  de roep van de Geest moeten leren verstaan! Deze beroert onze ziel en zet haar voortdurend tot een grotere werkzaamheid aan. De ziel komt hierdoor ook steeds meer onder druk te staan. En als wij hierin niet meebewegen, en de oproep van de Geest niet wordt begrepen, zal dit zich beslist uiten in nog meer migraineaanvallen.

3. De christusrealisatie in de mens

In de eindbestemming van de evolutie ligt besloten dat de mens zijn godzijn tot realisatie zal brengen. Hij zal zijn menszijn daarmee volledig vervullen en zal als een avatar in het leven komen te staan. Ook deze oproep brengt het perpetuum mobile met zich mee; ook deze druk wordt van binnenuit op ons geprojecteerd. En wederom kan dit tot meer migraineaanvallen leiden. 

Oertrauma’s en migraine

Doordat we door het perpetuum mobile worden teruggebracht naar de Bron, bewegen wij ons qua bewustzijn richting Bron. Gelijktijdig beweegt de Bron zich door de incarnatie van de Geest naar ons toe. Door beide bewegingen in de tang genomen, moeten wij wel kiezen om mee te gaan, want anders zal dit onder andere migraineaanvallen kunnen veroorzaken. Wat veelal niet beseft wordt, is dat door beide bewegingen ook de oertrauma’s in de mens heel sterk worden aangeraakt, waardoor hij deze in alle hevigheid gewaarwordt en tot oplossing moet brengen.

Indirect zal dit ook de oplossing voor zijn migraine brengen, want als we naar de aard van het oertrauma kijken, dan zien we dat door het ontstaan van het oertrauma onze relatie met de Bron verstoord is geraakt. Wij wijzen ons bijvoorbeeld af omdat we ons destijds door de Bron afgewezen hebben gevoeld. Wij voelen ons verlaten of bang, kunnen het leven in de dualiteit niet aanvaarden omdat we ons door de Bron onheus behandeld hebben gevoeld. Oertrauma’s zijn zo fikse belemmeringen op de weg naar de zelfrealisatie van de mens.

Oertrauma’s houden de doorstroming van Geest met grote kracht tegen. We hadden destijds toen we de Bron verlieten immers voor ons gevoel alle reden om ons boos, bang of afgewezen te voelen en dat staat dan ook in ons wezen gegrift! Hierdoor zorgen oertrauma’s  ervoor dat de Geest niet goed kan doorstromen, de ziel haar impulsen niet goed kan doorgeven en dat het kosmisch doorstromingschakra uiteindelijk geblokkeerd raakt en migraineaanvallen geboren zullen worden.

Maar gelukkig, er is ook nog een zonzijde aan dit gegeven… 

Primaire en secondaire oorzaken van migraine

Als we het eerste deel van dit artikel  nader beschouwen, wordt duidelijk dat de meest fundamentele oorzaken van migraine – de primaire oorzaken – voor de nog onbewuste mens verborgen blijven. Zij zijn zich bijvoorbeeld niet bewust van de werking van de Aquariusimpuls en zullen dan ook weinig inzicht hebben in de werkelijke, diepere oorzaak van hun ziekzijn.

De oertrauma’s die pas na een tijdje in dit proces beginnen op te spelen – de secundaire oorzaken van migraine – zijn meestal wél te benoemen. Het zijn diepe trauma’s of vormen van stress, die vaak heel concreet bevochten kunnen worden. Er kan door therapie – bijvoorbeeld door de psycholoog of psychiater – aan gesleuteld worden en natuurlijk ook op alternatieve of spirituele wijze.

Het onderkennen van onze oertrauma’s biedt een houvast op de weg naar het overwinnen van migraine. Ze maken het probleem concreet. Hoe meer bewustwording en het diepere doel van het leven in de behandeling betrokken wordt, des te dichter benaderen zij de primaire oorzaken van migraine. Migraine zal namelijk pas oplossen als de mens op weg is gegaan naar zijn Bron en de diepere doorstroming van Geest, via de ziel, in zijn leven bewerkstelligd wordt. 

De oplossing

Hoe minder regulier de zoektocht naar de oorzaak van migraine verloopt, des te spiritueler zal de oplossing zijn. En, eerlijk gezegd, zal de oplossing voor migraine eigenlijk alléén gevonden worden als we het leven op een meer spirituele, ja zelfs mystieke wijze benaderen, want daardoor kunnen de diepere drijfveren van de evolutie worden doorgrond. Hoe spiritueler naar de oplossing voor migraine wordt gezocht en hoe dichter de therapie de Bron benadert, des te effectiever zal deze zijn!

De meest doeltreffende manier om migraine te overwinnen, is iemand te helpen zich van zijn oertrauma’s te bevrijden. Door de kracht van de Bron, de kracht van Creatie, te verlevendigen, kunnen zijn oertrauma’s geneutraliseerd worden. De patiënt zal daardoor bevrijd worden van zijn diepste belemmeringen naar de Bron, waardoor de blokkades die deze oertrauma’s in zijn bewustzijn hebben veroorzaakt, geneutraliseerd zullen worden. Door hem daarnaast bewustwording aan te reiken en uitleg te geven over zijn mystieke weg, zal zijn weg naar genezing worden geplaveid! 

Als een inktvis met veel tentakels

Migraine is een syndroom. Het is als een inktvis met veel tentakels. Het is op alle bewustzijnsniveaus van de mens aanwezig. Wij vinden onze oertrauma’s immers op ieder niveau van ons bewustzijn terug! De enige oplossing is dat we onze bewustzijnslagen volledig reinigen van oertrauma’s en de daarvan afgeleide trauma’s, want deze kunnen ons behoorlijk tegenhouden bij het gaan van onze universele weg.

Het overwinnen van migraine en het ontrafelen van onze levensweg gaan hand in hand. Het is alleen zo jammer als de migraine ons door zijn aanvallen dwíngt om de bewustwordingsweg op te gaan. Misschien zou het beter zijn dit om te keren en onze bewustwordings- en inwijdingsweg met kracht zelf ter hand te nemen, om uiteindelijk in totale overgave ons leven volledig in Gods hand te leggen. Dan zullen we onze migraine zeker overwonnen hebben en ook van heel wat andere nare kwalen zijn verlost! 

Auteur: Sonia Bos, bewerking: Frieda Sophia Bos, copyright: Stichting Sofia