ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Sofia/De Aquarius Academie en Uitgeverij De Gouden Kroon

Op alle met de Stichting gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Stichting Sofia, Uitgeverij De Gouden Kroon, De Aquarius Academie (hierna te noemen ‘de Stichting’) en de deelnemer als aangemeld via de website van de Stichting of door het accepteren van een offerte.

In het geval van een overeenkomst met de Stichting, bijvoorbeeld een activiteit georganiseerd voor (medewerkers van) een organisatie, kunnen er aanvullende voorwaarde op de offerte zijn gemeld. Deze maken dan integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

 1. De deelnemer: degene die deelneemt aan een door de Stichting georganiseerde activiteiten en/of opleidingen.
 2. Opleiding: een uit meerdere modules samengesteld gecertificeerd en afgerond traject dat opleidt tot bijvoorbeeld Aquariustherapeut of Aquariusmeditatiedocent. 
 3. Activiteiten: Cursussen, (thema)workshops, evenementen etc., door de Stichting georganiseerd.

2. OMVANG VERPLICHTINGEN

 1. De Stichting verzorgt de activiteiten en opleidingen zoals deze vermeld staan op haar website.
 2. Met de Stichting gesloten overeenkomsten leiden voor de Stichting tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de Stichting gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de Stichting verlangd kan worden.
 3. Voor zover de Stichting voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is de Stichting uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking. 

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING EN DE DEELNEMER

 1. Voor opleidingen: de overeenkomst tussen de Stichting en de deelnemer wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De deelnemer ontvangt een bevestiging van inschrijving van de Stichting. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 2. Voor alle overige activiteiten: de deelnemer geeft zich schriftelijk op (via de mail of de website) en de inschrijving wordt door de Stichting schriftelijk (per mail) bevestigd. Deelname is officieel na (aan)betaling.
 3. De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens gedurende de cursus schriftelijk aan de Stichting te melden.

4. PLAATSING/TOELATING

 1. De door de Stichting aangeboden activiteiten/opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
 2. Toelating tot een opleidng kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van de Stichting, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.
 3. De Stichting behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een deelnemer deelname aan een activiteit  of opleiding te weigeren. Het eventueel reeds betaalde inschrijfgeld/deelnamebijdrage/lesgeld zal dan volledig worden geretourneerd.

5. BETALING VAN DE DEELNEMERSBIJDRAGE/LESGELD

 1. De hoogte van de kosten van elke activiteit of opleiding worden vermeld op de website van de Stichting.
 2. Betaling van de deelnemersbijdrage voor activiteiten of het lesgeld voor de opleiding (of een termijn hiervan) dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
 3. De Stichting mag deelnemers, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
 4. Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de deelnemer in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

6. VOORWAARDEN VAN ANNULERING

 1. Indien de activiteit/opleiding door de deelnemer wordt geannuleerd, geldt de volgende annuleringsregeling:
 2. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 3. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).
 4. Annulering van een een-daagse of twee-daagse activiteit (workshop/lezing/bijeenkomst/cursus): Bij annulering door de deelnemer tot 15 dagen voor aanvang zijn geen kosten verbonden. Bij annulering tot tussen 15 dagen tot 48 uur voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd met een minimum van €25,-. Bij annulering van 48 uur of minder voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd.
 5. Annulering van een opleiding: Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang is de deelnemer 10% van het lesgeld verschuldigd, met een minimum van €50,00. Bij annulering tussen 28 dagen en 15 dagen voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van €150,00. Bij annulering minder dan 15 dagen voor aanvang de opleding is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd.
 6. Inhalen bij tussentijdse annulering: Bij meerdaagse activiteiten (doorgaans 2-daagsen): door de energetische en unieke samenhang en afstemming is het niet mogelijk één van de dagen in een gelijknamige cyclus op een andere datum in te halen. Overwegingen zijn de unieke energetische samenhang, het moeten reserveren van de tweemaal een deelnemersplek (bv dag 1 in de eerste cyclus en dag 2 in de tweede cyclus) en het behouden van het gevoel van veiligheid in de groep (een nieuwe deelnemer midden in de cursus kan het proces van een groep beinvloeden). Bij inschrijving commiteert een deelnemer zich in principe aan alle dagen van de gehele cursuscyclus (bv beide dagen in een 2-daagse). Bij tussentijdse annulering komt de deelname aan de dag waaraan niet wordt deelgenomen te vervallen en er vindt geen restitutie plaats. Bij 1-daagse activiteiten: waar mogelijk mag deze worden ingehaald, als identieke activitiet wordt aangeboden. Verder gelden de bepalingen inzake restitutie als in 6.4.
 7. Bevestiging van de annulering wordt door de Stichting schriftelijk gedaan.

7. ANNULERING DOOR DE STICHTING

 1. De Stichting behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren als de deelnemersaantallen daartoe aanleiding geven. Er zal waar mogelijk aan de deelnemer alternatieve data worden aangeboden of restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage. 
 2. De Stichting zal ernaar streven deze annulering zo spoedig mogelijk bij de deelnemer bekend te maken en in ieder geval niet later dan twee dagen voor aanvang. Deelnemers worden per e-mail of telefonisch verwittigd.

8. WIJZIGINGEN TIJDEN, PLAATS EN DOCENT

 1. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de deelnemer met deze wijziging niet kan instemmen, kan de deelnemer dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de deelnemer worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.
 2. De Stichting behoudt zich het recht voor de activiteit op  een alternatieve locatie te organiseren als daar aanleiding toe is. Gestreefd wordt naar een gelijkwaardige locatie in de buurt van oorspronkelijke locatie. Indien de deelnemer niet in staat is naar de alternatieve locatie te komen zal er in overleg met de deelnemer alternatieve data of restitutie worden aangeboden. 
 3. De Stichting is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a en b.

9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De deelnemer kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Bij overlijden van de deelnemer wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
 3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 bestaat, als het onderwijs door de Stichting met instemming van de deelnemer is begonnen, en er zeven werkdagen zijn verstreken.
 4. De Stichting is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de deelnemer zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

10. MATERIALEN

 1. De Stichting bepaalt welke materialen en boeken tijdens de activiteiten/opleiding gebruikt worden en ter beschikking gesteld worden. Bij inschrijving voor een activiteit zijn de materialen en boeken doorgaans bij de prijs inbegrepen.  
 2. Indien dit niet het geval is kunnen de boeken en materialen  bij de Stichting aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de deelnemer.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Stichting is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de Stichting toe te rekenen tekortkoming is de Stichting alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting. Als de Stichting gehouden is de schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van 1 jaar). De totale vergoeding zal nimmer meer belopen dan het totale bedrag van de transactie.
 2. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door deelname aan de de door de Stichting georganiseerde activiteiten/opleidingen. Deelname door de deelnemer geschiedt voor eigen risico. Het toepassen, uitdragen of overnemen van (gedeeltes van) dit werk of deze methodiek geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De toepassing van de in dit werk of deze methodiek aanbevolen werkmethoden garandeert geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van de reguliere behandelwijze. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemer georganiseerde activiteiten, diensten of producten. 
 3. Het is de deelnemers niet toegestaan activiteiten (waaronder cursussen, workshops, bijeenkomsten) te organiseren waarbij bij de bij a. genoemde materialen worden gebruikt of bewerkingen ervan.
 4. De Stichting is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan deelnemers toebehorende voorwerpen.
 5. Alle schade door de deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
 6. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

12. AUTEURSRECHT

 1. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de Stichting en op de publicaties van Sonia Bos en/of andere auteurs waarvan de publicaties zijn uitgegeven door de eigen uitgeverij van de Stichting (Uitgeverij De Gouden Kroon), berust bij de Stichting. Het is niet toegestaan de publicaties/materialen of bewerkingen hiervan te verveelvoudigen, openbaar te maken en te gebruiken tijdens lezingen/workshops/cursussen, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is gekregen van de Stichting/Uitgeverij/Academie (zie ook 'Commercieel gebruik' op de website).

13. GELUIDS-EN BEELDDRAGERS/RITUELE VOORWERPEN

 1. Het is niet toegestaan geluids-en beeldopnames te maken tijden de activiteiten/opleiding van de Stichting en/of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent/het stichtingsbestuur.
 2. Het is niet toegestaan om rituele voorwerpen en/of voorwerpen waarvan een bepaalde negatieve werking verondersteld zou kunnen worden, of aanstoot zouden kunnen geven voor andere deelnemers, mee te nemen naar de activiteiten.  

14. GESCHILLEN

 1. Bij geschillen tussen de deelnemer en de Stichting over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen de Stichting  en de deelnemer, kan een klacht hierover aan het bestuur van de Stichting worden toegezonden. Het bestuur is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. 
 2. In het geval het geschil onderworpen wordt aan de rechtelijke macht behoudt de Stichting het recht voor de plaats van de rechtbank te bepalen.